Algemene Voorwaarden

De eenmanszaak Zakenvrouwenclub sluit alle overeenkomsten onder deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden welke als onderdeel van de overeenkomst gelden. Zakenvrouwenclub is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 81358873 en gevestigd te (6041 EC) Roermond aan de Lindanusstraat 37. Door het sluiten van een overeenkomst met Zakenvrouwenclub gaat de klant akkoord met onderhavige algemene voorwaarden. 

1. Begrippen en definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden

Onderhavig document, ongeacht de vorm waarin deze wordt aangeboden.

Gebruiker

Degene die de algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt. Hierna te noemen: “Zakenvrouwenclub”. 

Wederpartij

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. Hierna te noemen: “klant”. 

Consument

Er zijn bepalingen in deze algemene voorwaarden welke enkel toezien op een situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Hierin zal gesproken worden over “consument”.

Content

Alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts en alle andere materialen die in of door middel van de uitgaven worden gepubliceerd. 

Uitgaven

Alle uitgaven van Zakenvrouwenclub, in printvorm, digitaal en alle andere mogelijke vormen waarop Zakenvrouwenclub content openbaar maakt. Daar waar in deze algemene voorwaarden van “uitgave(n)” gesproken wordt, wordt mede verstaan de daarin vervatte content.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, facturen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Zakenvrouwenclub en de klant. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zakenvrouwenclub, voor de uitvoering waarvan derden betrokken dienen te worden.

2.3 Aanvullingen op en afwijkingen aan onderhavig document zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven alle andere bepalingen volledig van toepassing. 

2.6 In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen hetgeen is bepaald in de overeenkomst en in de algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen dat is bepaald in de overeenkomst. 

2.7 Deze voorwaarden zijn te vinden via de website www.zakenvrouwen.club.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Zakenvrouwenclub zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn tot aanvaarding in is opgenomen. Bij aanvaarding van een bindende aanbieding of offerte heeft Zakenvrouwenclub het recht om het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst te herroepen of te wijzigen. 

3.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Zakenvrouwenclub slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

3.3 De klant kan aan een offerte of aanbieding geen rechten ontlenen.

3.4 De door Zakenvrouwenclub aan de klant verstrekte offertes en/of aanbiedingen mogen niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden wanneer Zakenvrouwenclub hier geen toestemming voor heeft verleend. 

3.5 De klant draagt zorg voor juistheid en volledigheid van de gegevens zoals verstrekt aan Zakenvrouwenclub (waarop deze de offerte heeft gebaseerd).

3.6 Uitingen zoals vermeld in advertenties, folders of andere media opgenomen modellen, voorbeelden en dergelijke dienen slechts ter aanduiding en zijn voor Zakenvrouwenclub niet bindend. 

3.7 Wanneer een aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan de klant Zakenvrouwenclub niet aan de overeenkomst houden. 

3.8 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn enkel van toepassing wanneer deze schriftelijk tot stand zijn gekomen tussen partijen. 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen Zakenvrouwenclub en de klant komt tot stand wanneer de klant een opdracht verstrekt aan Zakenvrouwenclub en Zakenvrouwenclub deze schriftelijk bevestigt. 

4.2 Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na beoordeling van de haalbaarheid van de opdracht door Zakenvrouwenclub. 

4.3 Zakenvrouwenclub behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 

4.4 Indien na totstandkoming van de overeenkomst de klant de opdracht geheel of gedeeltelijke wijzigt en/of annuleert, komen de reeds gemaakte kosten volledig voor rekening van de klant.

4.5 Alle afbeeldingen en specificaties, waaronder doch niet uitsluitend foto’s, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen, zoals op de website van Zakenvrouwenclub weergegeven gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij anders vermeld of overeengekomen. 

5.2 Prijzen aan de consument zal Zakenvrouwenclub inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten en heffingen weergeven. 

5.3 De klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen. 

5.4 Aanbiedingen, offertes en prijzen zijn niet automatisch van toepassing op nabestellingen of nieuwe opdrachten. 

5.5 Zakenvrouwenclub behoudt zich het recht voor om kosten die verbonden zijn aan een aanbieding of offerte bij de klant in rekening te brengen, maar enkel wanneer zij de klant op deze kosten gewezen heeft. 

5.6 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij dit noodzakelijk is vanwege wettelijke maatregelen of door leveranciers tussentijds doorgevoerde prijsverhogingen.

5.7 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en de klant kan hier derhalve geen rechten aan ontlenen.

6. Betalingsvoorwaarden bedrijven

6.1 Betaling zal door middel van automatische incasso (SEPA) geschieden. De klant zal Zakenvrouwenclub hiertoe machtigen. De eerste betaaldatum wordt in overleg bepaald. 

6.2 De klant heeft de mogelijkheid tot betaling in termijnen. Hierbij kan gekozen worden om het gehele bedrag in één, vier of twaalf termijnen te voldoen.

6.3 Het volledige bedrag dient uiterlijk voor lancering van de glossy door Zakenvrouwenclub ontvangen te zijn. 

6.4 De klant is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.

6.5 Zakenvrouwenclub is gerechtigd om voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst afwijkende betalingscondities te stellen, zoals het stellen van zekerheid of (vooruit)betalen van de overeengekomen prijs. Indien de klant niet aan de afwijkende betalingscondities voldoet, is Zakenvrouwenclub gerechtigd om, zonder tussenkomst van de rechter, de overeenkomst te ontbinden met vergoeding van eventuele door Zakenvrouwenclub geleden schade.

6.6 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim en dientengevolge wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.7 Indien de klant niet overgaat tot betaling van de volledige factuur, kan de vordering uit handen worden gegeven. Incassokosten en overige gemaakte kosten komen voor rekening van de klant. Hierbij wordt de BIK-staffel gehanteerd met een minimum van € 150,00.

6.8 Bij niet-nakoming van de overeenkomst door de klant is Zakenvrouwenclub gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten danwel te beëindigen. Hierbij is zij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van opschorting c.q.   wijziging van de afspraken. 

6.9 Door de klant gedane betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten alvorens deze in mindering worden gebracht op de facturen die het langst openstaan, tenzij de klant schriftelijk aangeeft dat een betaling betrekking heeft op een later factuur.

6.10 Wanneer Zakenvrouwenclub een vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt en terzake geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, is de klant gehouden om de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten aan Zakenvrouwenclub te vergoeden. Hieronder zijn inbegrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden en vast recht, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium, ook indien deze eventuele proceskostenveroordeling op grond van art. 237 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaat.

7. Betalingsvoorwaarden consumenten

7.1 Betaling van de volledige koopsom van één of meer zaken via de webwinkel dient onverwijld na het plaatsen van de bestelling te geschieden door middel van iDeal. De prijs van de specifieke bestelling en de verzendkosten worden tijdens het bestelproces weergegeven. De verzendkosten omvatten geen eventueel toepasbare invoerrechten, heffingen en belastingen, noch kan Zakenvrouwenclub de consument hierover informeren omdat deze worden geheven door het land van het bezorgadres. 

7.2 In geval van een abonnement op de glossy dient betaling van het abonnementsgeld voorafgaand aan elke abonnementsperiode door middel van automatische incasso (SEPA) te geschieden. De consument zal Zakenvrouwenclub hiertoe machtigen.

7.3 In geval van een lidmaatschap op de community dient betaling van het abonnementsgeld voorafgaand aan elke abonnementsperiode door middel van automatische incasso (SEPA) te geschieden. De consument machtigt Zakenvrouwenclub hiertoe middels bankrekeningnummer en tenaamstelling. De duur van het lidmaatschap is een jaar en dus ook jaarlijks opzegbaar, uiterlijk 1 maand voor de volgende incassodatum.

7.4 Voor kortingscodes en promoties gelden specifieke voorwaarden. Indien een kortingscode is verlopen, is de standaardprijs van toepassing. 

7.5 Indien de consument niet tijdig gevolg geeft aan de betalingsverplichting, is hij van rechtswege in verzuim en dientengevolge wettelijke rente verschuldigd. Wettelijke rente zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag. 

7.6 Wanneer de consument niet overgaat tot betaling van de volledige factuur, zal Zakenvrouwenclub de consument een aanmaning toezenden met een uiterlijke termijn van 14 dagen. Vervolgens zal de vordering uit handen worden gegeven waarbij incassokosten en overige gemaakte kosten voor rekening van de consument komen. Hierbij wordt de BIK-staffel gehanteerd met een minimum van € 40,00.

7.7 Wanneer de consument de verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Zakenvrouwenclub te allen tijde gerechtigd om tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Dit opschortingsrecht heeft Zakenvrouwenclub ook wanneer zij, voordat de consument in verzuim is met betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.

7.8 Betalingen die door de consument worden gedaan, worden allereerst in mindering gebracht op verschuldigde rente en kosten alvorens deze in mindering worden gebracht op de opeisbare facturen die het langs openstaan, tenzij de consument schriftelijk aangeeft dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

8. Duur en uitvoering van de overeenkomst 

8.1 De overeenkomst tussen Zakenvrouwenclub en de klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.2 Alvorens tot uitvoering van de overeenkomst zal worden overgegaan, dient de eerste betaling te zijn ontvangen.

8.3 Zakenvrouwenclub zal zich inspannen om overeengekomen leveringen en/of werkzaamheden binnen de overeengekomen tijd deugdelijk te realiseren. Wanneer leveringen en/of werkzaamheden bespoedigd dienen te worden op verzoek van de klant, komen eventuele kosten voor rekening van de klant.

8.4 Indien Zakenvrouwenclub en de klant een termijn zijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, betreft de gestelde termijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn dient de klant Zakenvrouwenclub derhalve een schriftelijke ingebrekestelling toe te zenden waarin haar een termijn geboden wordt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

8.5 Zakenvrouwenclub behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. 

8.6 Zakenvrouwenclub is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. 

8.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Zakenvrouwenclub de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

8.8 De klant dient alle (voor uitvoering van de overeenkomst) noodzakelijke gegevens tijdig en naar waarheid te overleggen. Doet de klant dit niet, is Zakenvrouwenclub gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of hieruit voortvloeiende kosten op de klant te verhalen.

8.9 De uitvoeringstermijn start wanneer Zakenvrouwenclub alle benodigde gegevens van de klant heeft ontvangen. 

8.10 Indien de klant in gebreke is met de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Zakenvrouwenclub gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Zakenvrouwenclub daardoor direct of indirect ontstaan.  

8.11 Wanneer zich gedurende de uitvoering van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor levering en/of voltooiing van de werkzaamheden niet op de overeengekomen datum plaats kan vinden, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg een nieuwe datum overeenkomen.

8.12 Wanneer gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om van de gesloten overeenkomst af te wijken, zullen partijen in onderling overleg besluiten om te overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. Dit kan gevolgen met zich meebrengen voor de kosten en/of levertermijnen. Voordat voortzetting van de uitvoering van de overeenkomst volgt, zal de klant akkoord moeten gaan met de nieuwe afspraken.

8.13 Zakenvrouwenclub is gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren zonder dat zij hierdoor in gebreke raakt. 

9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging 

9.1 Indien de klant de verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Zakenvrouwenclub te allen tijde gerechtigd om tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te gaan. 

9.2 Het genoemde opschortingsrecht heeft Zakenvrouwenclub ook wanneer zij, voordat de klant in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de klant te twijfelen.

9.3 Indien zich omstandigheden voordoen waaronder naar redelijkheid niet van Zakenvrouwenclub gevergd kan worden de verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst nakomt, is Zakenvrouwenclub te allen tijde gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

9.4 Na ontbinding zijn de vorderingen van Zakenvrouwenclub op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

9.5 Wanneer ontbinding aan de klant toerekenbaar is, heeft Zakenvrouwenclub recht op schadevergoeding, hieronder alsmede begrepen kosten direct en/of indirect hierdoor ontstaan. 

10. Levering 

10.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

10.2 Zakenvrouwenclub zal, indien er sprake is van consumentenkoop, ten minste binnen dertig dagen leveren. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor levering binnen genoemde termijn niet mogelijk is, ontvangt de consument binnen dertig dagen na het plaatsen van de bestelling bericht hiervan en heeft hij de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. 

10.3 Zakenvrouwenclub heeft aan haar leveringsplicht voldaan zodra zij de bestelde goederen een keer aan de consument heeft aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod van levering. 

10.4 Alle op de website vermelde termijnen zijn indicatief. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

11. Bedenktijd consument

11.1 De consument is gerechtigd om (een deel van) de geleverde goederen binnen veertien dagen  na aflevering zonder opgave van redenen te retourneren. Alvorens over te gaan tot terugzending, dient de consument schriftelijk melding hiervan te maken bij Zakenvrouwenclub. 

11.2 De consument dient te bewijzen dat het goed c.q. de geleverde goederen tijdig terug zijn gezonden. 

11.3 Terugzending van de zaken geschiedt in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien het goed of de goederen gebruikt, beschadigd of op enigerlei wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. 

11.4 Met inachtneming van het bovenstaande, betaalt Zakenvrouwenclub binnen dertig dagen na goede ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag (inclusief verzendkosten) terug. 

11.5 Het terugzenden van geleverde goederen komt geheel voor risico en rekening van de consument.

11.6 Na afloop van bovengenoemde termijn van veertien dagen, is de koop definitief. 

12. Opzegging abonnement 

13. Gegevensbeheer

13.1 Indien u een bestelling plaatst bij Zakenvrouwenclub, worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Zakenvrouwenclub.

13.2 Zakenvrouwenclub zal persoonsgegevens nimmer aan derden verstrekken.

13.3 Op verwerkingen van persoonsgegevens zijn zowel het privacy statement als ook het cookiebeleid van Zakenvrouwenclub van toepassing. 

13.4 Indien Zakenvrouwenclub met mailinglijsten werkt, bevat elke mailing de instructies waarmee de consument zichzelf van de lijst kan verwijderen. 

14. Eigendomsvoorbehoud 

14.1 Alle door Zakenvrouwenclub in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Zakenvrouwenclub tot het moment waarop de klant alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

14.2 Geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

14.3 De klant is niet bevoegd om zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

14.4 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Zakenvrouwenclub veilig te stellen.

14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Zakenvrouwenclub hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

14.6 De klant is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Zakenvrouwenclub ter inzage te verstrekken. 

14.7 Voor het geval Zakenvrouwenclub haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Zakenvrouwenclub (of een door haar aan te stellen derde) om alle plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

15. Faillissement, surseance en dergelijke

15.1 Bij niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst vanwege (een aangevraagd) faillissement, (aangevraagde) surseance van betaling, of liquidatie van het bedrijf van een der partijen, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter bij aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle hem verder toekomende rechten. 

15.2 Wanneer zich een situatie als genoemd in lid 1 zich bij de klant voordoet, zullen alle vorderingen van Zakenvrouwenclub  op de klant terstond volledig opeisbaar zijn. 

16. Garantie en reclame

18. Overmacht

18.1 Indien en voor zover Zakenvrouwenclub haar verplichtingen als ontstaan uit de gesloten overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend, is zij gerechtigd om desbetreffende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden danwel haar verplichtingen gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is. 

18.2 Indien zich een situatie als omschreven in lid 1 voordoet, brengt Zakenvrouwenclub de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

18.3 Indien Zakenvrouwenclub bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt niet wanneer het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

19. Intellectueel eigendom

19.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht en dergelijke. 

19.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Zakenvrouwenclub en haar ten uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten en/of zaken, waaronder doch niet uitsluitend de merkrechten, berusten uitsluitend bij Zakenvrouwenclub. Zakenvrouwenclub behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. 

19.3 Het is nimmer toegestaan om aangeboden content zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Zakenvrouwenclub over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook openbaar te maken.

19.4 De klant dient zich te onthouden van iedere handeling die een inbreuk zou kunnen zijn op de intellectuele eigendomsrechten van Zakenvrouwenclub. 

19.5 De intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat de klant in het kader van de overeenkomst aan Zakenvrouwenclub ter beschikking stelt, blijft berusten bij de klant of bij de derde van wie de klant het recht heeft verkregen om het materiaal aan Zakenvrouwenclub ter beschikking te stellen. De klant verleent Zakenvrouwenclub het recht om deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.

19.6 De klant staat ervoor in dat in de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is om de materialen aan Zakenvrouwenclub ter beschikking te stellen. De klant vrijwaart Zakenvrouwenclub volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Zakenvrouwenclub eveneens voor de door haar in verband met genoemde aanspraken veroorzaakte kosten.